THE PEOPLE SIDE OF BUSINESS
STRUCTOGRAM® Bulgaria

THE PEOPLE SIDE OF BUSINESS
STRUCTOGRAM® България

Успех! Със система.

Хората са различни.

Системата за обучение STRUCTOGRAM® прави за Вас тези различия практически полезни!


Резултатите от биоструктурния анализ, онагледени посредством STRUCTOGRAM®, показват генетично обусловената структура на човешката личност.

При това, тук не става въпрос просто за психологически тест, а за практическа и целенасочена тренинг основа, която да ни е в помощ в процеса на самоопазнаване и опознаване на другите хора, и в приложението на тези знания в практиката.


Специално подбрани, обучени и лицензирани треньори прилагат системата за обучение Structogram в тренинги за Лидерски умения, Продажби. Тя може да се използва като добра основа и за обучения на теми като Комуникация, Водене на преговори, Сформиране на екипи, Екипна работа, Управление на стреса и др..

Приложение

Приложение

Продажби

Постигане на дълготрайни успехи в продажбите

Клиентите са различни. Те имат различни мотиви и потребности. Успешните търговци умият да разпознават тези мотиви и ги използват, за да изложат най-удачните аргументи и да предложат най-подходящата оферта.


Чрез практика към съвършенство.

Да успяваме да разчитаме и да разбираме желанията на клиентите – това трябва да се упражнява. Structogram тренингите следват три основни стъпки:


1 Познание за себе си.

Познаването на собствените ни силни и слаби страни, на нашите ограничения, ни помага осъзнато да изберем подходящите за нас методи и техники на продажба.


2 Познание за клиентите.

Чрез систематично наблюдение ние можем да разпознаваме личностната структура на другите хора. Да разберем различността на клиентите и да напаснем нашите очаквания – това е основата на един успешен търговски разговор.


3 Познание за продукта.

Ползите от даден продукт стават явни, когато характеристиките на продукта отговарят на нуждите на клиента. Характеристиките на продукта се анализират систематично и се свързват със съответните нужди на клиента – така се изгражда успешна връзка с клиента.


С помощта на система за обучение STRUCTOGRAM® ние се учим по-лесно и бързо „да предаваме на онази честота, на която клиентът може да приема“.


Кликнете върху някой от цветните кръгове, за да разберете повече за съответния тип клиенти.

Ориентирани към хората и емоциите

Поведение

разговорливи, приветливи


Аргументи

история на продукта,

без излишни детайли


Мотиви

хармония,

навици

Ориентирани към целта и резултатите

Поведение

доминантни, динамични


Аргументи

Престиж на продукта,

конкретни ползи


Мотиви

Статус, постижение

Ориентирани към факти и аргументи

Поведение

дистанцирани, делови


Аргументи

доказани факти,

детайлна информация


Мотиви

планиране,

рационалност

Лидерство

Безспорен факт е, че един размер обувки не може да пасне на всеки крак. Също както и, че учим чужди езици, за да опознаваме други култури. Общуването с нашите колеги също е процес, който трябва да се изучава. То ни отправя предизвикателства всеки ден. Лидерството не е въпрос на позиция, титла или статус, а на първо място въпрос на личностни характеристики.


Познаването на различните биоструктури на нашите колеги и техните основни фактори за мотивация, е най-мощното средство, което ни помага да разпределим правилно работните задачи, да изберем „правилния“ лидерски подход и „точните аргументи“ в трудни ситуации.


Служителите не са „трудни“, те просто са „различни“.

Това са трите основни обучителни стъпки, които водят до успех!


1 Познание за себе си.

Познаването на собствените ни силни и слаби страни, на нашите ограничения, ни помага по-добре да разбираме и целенасочено да управляваме нашите мотиви за действие, импулси и очаквания.


2 Познание за хората.

Чрез систематично наблюдение ние можем да разпознаваме личностната структура на другите хора. Да разберем различността на другите и да напаснем нашите очаквания – това е основата на успешното лидерство.


3 Познание за естеството на работа.

Умението ни да напаснем спецификата на дадена работна задача с индивидуалността на съответния служител, на когото ще я възложим – това създава доверие.


Който разбира хората и тяхната индивидуалност, постига успехи.


Как, например, вземате решения? Изберете 2 от посочените изказвания.

Повече информация можете да намерите на нашето безплатно приложение: Structogram

Предимства

Накрая са важни резултатите.

Structogram е широко разпространен метод за подобряване на комуникацията в екипите, за ефективно лидерство и успешен контакт с клиенти. Точният брой на компаниите, в които Structogram се използва, е трудно да бъде посочен. Прилага се успешно както в малки фирми, като напр. отделни лекарски практики, така и в големи международни компании.


Предимства на Система за обучение STRUCTOGRAM®:


Просто незабравима.

Лесно запомняща се визуализация на резултатите от анализа.


Намира директно приложение в практиката

Лесно и бързо приложение на новите познания в ежедневната практика на участниците!


Научно обоснована.

Научно обоснован модел на личността – доказан от актуални изследвания в неврологията, поведенческата генетика и молекулярната биология.


Изключително достоверна.

Прави се разлика между вродените (непроменимите, генетично обусловени характеристики на личността) от придобитите (тези, които можем да променим и които се определят от заобикалящата ни среда) личностни характеристики на човек.


Много надеждна.

Изключително съответствие на тест/ре-тест резултати, измерени за период от 13 години, и то със съвпадения по-високи от 90% - доказателство за надеждността на анализа.


Общ език.

Structogram е общият език на Вашата компанията. И това по целия свят, на 18 езика.

Училище за красота

STRUCTOGRAM® подпомага активното консултиране


Истинската красота идва отвътре

Недвижими имоти

STRUCTOGRAM® подпомага активните продажби


Поглед по етажите

на нашия мозък, а след това

и по етажите на онези хубави къщи

IT индустрия

Тренинг система STRUCTOGRAM®


Партньорска подкрепа от висша класа–

Microsoft кръгът за бизнес продажби